ઊંઘ્યો છું - ઉવૈસ ગિરાચ

તમને આપીને ઘાટ, ઊંઘ્યો છું
એટલે ઘસઘસાટ ઊંઘ્યો છું

મારા વિચારો! શાંત થઈ જાઓ,
મૂકી દો કલબલાટ, ઊંઘ્યો છું..

સ્વપ્ન પણ હીંચકે ચડ્યા મારા,
ચાલુ હિંડોળે ખાટ ઊંઘ્યો છું!

કેવું દુઃખ છે કે જેમાં સુખ પણ છે,
તારો લઈને ઉચાટ ઊંઘ્યો છું!

ધૈર્યનું એક ઉદાહરણ છે આ,
મનમાં રાખી બફાટ ઊંઘ્યો છું.

જાગી જાગીને રાત કાઢી છે,
જોઈ જોઈને વાટ ઊંઘ્યો છું.

- ઉવૈસ ગિરાચ 

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો