ફોટોગેલેરી

(AMA, Ahmedabad, Gujarat, India)

(Valsad, Gujarat, India)

(Town Hall, Ahmedabad, Gujarat, India)

(shillong, Meghalaya, India)

(Solapur, Maharashtra, India)

(Asmitaparv-2007, Mahuva, Bhavnagar, Gujarat, India)

(Sada Sarvada Kavita,Atma Auditorium, Ahmedabad, Gujarat, India)

(Convention Hall, Memnagar, Ahmedabad, Gujarat, India)

(Akash Party Plot, Ahmedabad, Gujarat, India)

(Ahmedabad National Book Fair-2017, Convention Hall, Ahmedabad, Gujarat, India)

(Kavi Sammelan in R. V. Pathak Hall, Ahmedabad, India)

(Kavyabhishek, Thakorbhai Desai Hall, Ahmedabad, Gujarat, India)

(INT Mushaira, Thakorbhai Desai Hall, Ahmedabad, Gujarat, India)

(Kavi Sammelan, Convention Hall, Ahmedabad, Gujarat, India)
(J. D. Gabani Librarym Surat, Gujarat, India)

(Bhavnagar, Gujarat, India)

(Ahmedabad Internation Literature Festival, Ahmedabad, Gujarat, India)

(Florida, USA)

(Los Angeles, California, USA)

(Freemont, California, USA)

(Rajpath Club, Ahmedabad, Gujarat, India)

Karnavati Club, Ahmedabad, Gujarat, India)

(Gujarati Literature Festival, Ahmedabad, Gujarat, India)

(Delhi Sahitya Akademi Award, Delhi, India)

(Florida, USA)

(Book Launch, Chimanbhai Hall, Ahmedabad, Gujarat, India)

(Shayada Award, Indian Nation Theater, Mumbai, Maharashtra, India)

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો