વીડિયો

ભાવનગરના કવિસંમેલનમાં કરેલ કાવ્યપાઠ


ગુજરાત સરકાર દ્વારા આપવામાં આવેલ યુવાગૌરવ પુરસ્કાર પ્રાપ્ત કરતી વખતે કરેલ કાવ્યપાઠટાઉનહૉલ, અમદાવાદ ખાતેના કાર્યક્રમમાં કરેલ કાવ્યપાઠ


ઠાકોરભાઈ દેસાઈ હૉલ, અમદાવાદ ખાતે કરેલ કાવ્યપાઠ
એક જુદા જ મિજાજની કવિતાઃ નયનસંગ બાપુ 


અમદાવાદ નેશનલ બુકફેર-2018 (કન્વેન્શન હૉલ)માં કરેલ કાવ્યપાઠ


'સદા સર્વદા કવિતા'ના મંચ પર કરેલ ગઝલપાઠ
ગઝલઃ ડાયરીનું એક પાનું બીજા પાનાને પૂછે છે.


પ્રિય વ્યક્તિ ન બોલતી હોય, ત્યારે તેને બોલાવવાની કવિતા
ગીતઃ બોલો કંઈક તો બોલો


વરસાદી ગીતઃ
એવો વરસાદ અમે પીધો


તોફાની મુશાયરામાં તોફાની રજૂઆતઃ


દૂરદર્શન, અમદાવાદના કાર્યક્રમમાં કરેલ કાવ્યપાઠ ભાગ-1


દૂરદર્શન, અમદાવાદના કાર્યક્રમમાં કરેલ કાવ્યપાઠ ભાગ. 2


સદા સર્વદા કવિતાના મંચ પરથી કાવ્યપાઠ
ગીતઃ બોલ હવે અનિલ્યા


ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો