અઘરું છે ભૈ - અશોક જાની ‘આનંદ‘

પડછાયાની પાછળ પડવું અઘરું છે ભૈ,
કિસ્મતના માથા પર ચઢવું અઘરું છે ભૈ.

તારો રસ્તો તારી જાતે શોધી લેજે,
રાહ જોઈને પાછા વળવું અઘરું છે ભૈ.

મન મર્કટ તો કૂદકા મારે આડા તેડા,
એના ચક્કરને આંતરવું અઘરું છે ભૈ.

પરચમ તારો ભીનો છે મદના વરસાદે,
ભાર લઈને અહીં ફરફરવું અઘરું છે ભૈ.

જાત વગર કોઈ આરો નહી એ વાત ખરી છે,
ખુદ ખોવાઈ ખુદને જડવું અઘરું છે ભૈ.

તારી મૂડી તારી સાથે લઈને જાજે,
પાપ પુણ્યના ઝોલા ભરવું અઘરું છે ભૈ.

દોડી દોડી માંડ સરોવર કાંઠે આવ્યા,
સામે પાણી ને તરફડવું અઘરું છે ભૈ.

મન કરતાલ, મંજીરાં બાજે તો છે 'આનંદ',
તાલ વિના લ્યા અહીં રણઝણવું અઘરું છે ભૈ.

- અશોક જાની ‘આનંદ’

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો